Roľnícke družstvo Petrova Ves vzniklo dňa 1.1.1975 zlúčením troch pôvodných družstiev: JRD Unín, JRD Radimov a JRD Petrova Ves, ktoré vzniklo dva roky predtým, zlúčením JRD Petrova Ves a Letničie.

Družstvo podniká v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov. Ďalej je to oprava poľnohospodárskych strojov, pohostinská činnosť – závodné stravovanie, vnútroštátna nákladná cestná doprava, práce a služby vykonávané poľnohospodárskou technikou, mechanizované zemné práce.

Ťažiskom podnikania je živočíšna výroba a rastlinná výroba. V rastlinnej výrobe družstvo podniká v pestovaní tradičných poľných kultúr ako sú obilniny, olejniny, krmoviny. V živočíšnej výrobe sa zameriava na produkciu mlieka a výkrm ošípaných.

Celková výmera pôdy v užívaní RD na základe verifikácie predstavuje 3 419 ha, z toho poľnohospodárska pôda predstavuje 3 402 ha (z toho orná pôda 3 300 ha, vinice 28 ha, ovocné sady 13 ha, lúky a pasienky 61 ha), lesná pôda 1 ha, rybníky a vodné plochy 16 ha a nepoľnohospodárska pôda spolu 17 ha. Pomerne veľká časť osevných plôch je určená na výrobu krmív pre živočíšnu výrobu.

Roľnícke družstvo obhospodaruje pozemky v k.ú. Unín, Petrova Ves, Radimov, Letničie. Územie týchto obcí má charakter pahorkatín s nadmorskou výškou od 190 do 350 metrov. Z klimatického hľadiska sa celý región nachádza v teplej, mierne suchej, nížinnej aglomerácii. Družstvo je zaradené z hľadiska prírodných podmienok do kukuričnej oblasti. Čo sa týka bonity pôdy – je rozdielna. Najvyššiu bonitu má lokalita Petrova Ves a Letničie, ktoré sú zaradené do 17 SCP a Unín a Radimov do 16 SCP.