RD Petrova Ves sa snaží zabezpečovať kvalitnú produkciu jednotlivých komodít, pričom dodržiava technologické, výrobné parametre a normy podľa platnej legislatívy. Jednotlivé technologické postupy pestovania poľných kultúr zabezpečujeme v súlade s platnými metodikami uplatňujúcimi zásady správnej farmárskej praxe s cieľavedomým využívaním intenzifikačných faktorov, či už agrotechniky, genetického materiálu, ochrany rastlín, výživy a hnojenia rastlín a to za účelom zvyšovania úrodnosti pôdy, jej schopnosti produkovať úrody cestou efektívneho využívania všetkých zdrojov výživy a zlepšovateľov pôdnych vlastností.

Prioritou rastlinnej výroby je zabezpečiť produkciu tržných plodín a kŕmny fond pre potreby živočíšnej výroby a to v štruktúre ako aj v kvalite, najmä vlastných objemových krmovín ako sú kukuričná siláž, senáž a jadrové krmoviny. Celý pracovný postup od osevu až po zber je zároveň zameraný na získavanie kvalitných poľnohospodársky ch komodít s prihliadnutím na ich dostatočnú výživu podľa agrotechnických požiadaviek a čistotu porastu.

PlodinaOsevná plocha v ha
pšenica ozimná692
jačmeň jarný297
kukurica na zrno670
kapusta repková pravá368
slnečnica304

Družstvo disponuje štyrmi kombajnmi John Deer s adaptérmi na zber repky, kukurice a maku, štyrmi rovnakými traktormi, štyrmi traktormi Valtra a širokým strojovým parkom. Opravu a údržbu strojov si družstvo zabezpečuje samo v rámci svojich služieb.