Podľa štruktúry živočíšnej výroby sa družstvo špecializuje na výrobu mlieka a bravčového mäsa.

Chov hovädzieho dobytka

Družstvo v minulom roku chovalo na svojich farmách takmer tisíc kusov hovädzieho dobytka, z toho 506 kráv s ročnou dojivosťou 8221 kg a dennou dojivosťou 21,87 litrov na dojnicu. Celková produkcia mlieka sa pohybuje na úrovni 4,3 mil. litrov.

Chovaným plemenom HD je na našom družstve plemeno Holštainsko – frízske. RD Petrova Ves je členom Slovenskej holsteinskej asociácie, ktorá zaručuje garanciu jeho kvality. Cieľom nášho chovu sú zvieratá s vysokou mliekovou užitkovosťou a dobrou úrovňou funkčných vlastností ako je plodnosť a zdravie.

Surové kravské mlieko je základná surovina na ďalšie spracovanie v mliekarenskom priemysle, a ako taká musí vyhovovať základným požiadavkám, nielen čo sa týka jeho základného zloženia (obsah tuku – T, bielkovín – B), ale aj takých parametrov, ako je celkový počet mikroorganizmov (CPM), počet somatických buniek (PSB), rezíduá inhibičných látok, teplota tuhnutia (BM), atď., vrátane hygienických požiadaviek na jeho získavanie a spracovanie.